Eigen schoolcultuur

We concretiseren het opvoedingsproject in de volgende steunpijlers:

  • We vinden als christelijke school christelijke zingeving en een authentiek christelijk engagement essentieel. Wij houden contact met vernieuwingen in de geloofsverkondiging, de catechese, de liturgie en de dienst aan de wereld. Wij nemen initiatieven om onszelf en de hele schoolbevolking (en de ouders) op deze gebieden te informeren en te vormen. Andersdenkenden willen we het christelijk waardenpakket (d.i. liefde, begrip en dienstbaarheid, vrede en verdraagzaamheid, bevestiging en aanmoediging) als positief en bevrijdend laten ervaren. Tegelijk willen we in een open geest samen zoeken naar vormen en een regelgeving om hen te integreren in onze school. De praktische consequenties hiervan vinden hun neerslag in het schoolreglement.
  • Nederlandstalig kwaliteitsonderwijs is ons uitgangspunt. Elke leerkracht streeft er dagelijks naar deskundig onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden. De school engageert zich om elke leerling, behoudens ziekte of onwil, tot een voor hem of haar haalbaar eindresultaat te brengen. We schenken daarbij bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de vaardigheden die daarmee gepaard gaan: gebruik van hulpmiddelen, omgaan met informatie, probleemoplossend denken, … Samenwerking tussen en zin voor verantwoordelijkheid van alle deelnemers, leerkrachten en leerlingen is in dit alles onontbeerlijk en krijgt gestalte in de diverse werkgroepen en vormen van participatie.
  • Als onontbeerlijke aanvulling op deze schoolse kennis en mede in het kader van de vakoverschrijdende eindtermen hebben we bijzondere aandacht voor lichamelijke ontplooiing, voor sociale, culturele en expressieve vaardigheden en een sterk maatschappelijk engagement. Thema’s zoals vrede, veiligheid, multiraciaal samenleven, gezondheidseducatie, consumptie en welvaart, milieubewustzijn en verantwoordelijkheid in de maatschappij bepalen mee de schoolcultuur via de lessen, uitstappen en projectwerking en dagelijkse contacten tussen alle deelnemers aan het schoolgebeuren.
  • Onze school wil leerlinggericht zijn: zorg en betrokkenheid m.b.t. studieresultaten, studiekeuze en socio-emotioneel welzijn vormen de basis van structuur en doelstellingen van het begeleidingssysteem zoals wij dat uitbouwen met kerngroepen, klassenraden en een superviserende cel leerlingenbegeleiding (die gevormd wordt door de directie, leerlingbegeleiders, opvoeders en de schoolmedewerkers van het Centrum voor Leerlingbegeleiding)