Begeleiding

Op het Maria Assumptalyceum staat de leerling centraal! We proberen al onze leerlingen dan ook zo goed mogelijk te begeleiden bij hun schoolloopbaan. Daarnaast zetten we ook sterk in op het welbevinden van onze leerlingen. Wanneer het studeren minder goed lukt of wanneer een leerling zich wat minder goed in zijn vel voelt, gaan we op zoek naar de meest geschikte oplossing.

Onze pedagogisch directeur, dhr. Yannick Croonenberghs, coördineert de begeleiding van onze leerlingen. Met vragen kunt u steeds bij hem terecht (yannick.croonenberghs@assumpta.eu, via Smartschool of door telefonisch contact op nemen via het nummer van de school 02.268.29.77).

Interne begeleiding

 • Op dit terrein is de (hulp)klastitularis uiterst belangrijk. Hij/zij is het aanspreekpunt in de klas, geeft het Kompasuur en lessen sociale activiteit (1ste graad), begeleidt excursies, … Kortom: samen met de leerlingen zorgt de (hulp)klastitularis ervoor dat er een positief klasklimaat heerst.
 • Toch is het om allerlei redenen mogelijk dat iemand het wat moeilijk heeft: pesterijen, persoonlijke problemen, conflictsituaties, levensvragen, vragen over seksualiteit, roken en/of drugs, gedragsproblemen, studiekeuze, leer- of studiemoeilijkheden, faalangst,…). Leerlingen kunnen dan uiteraard bij hun titularis of hulptitularis terecht, maar ze kunnen zich ook richten tot de opvoeders of één van de leerlingenbegeleiders.
 • Je vakleerkrachten proberen de leerstof zo goed mogelijk uit te leggen. Ze geven je de nodige tips mee om je leerstof in te studeren, leren je leren en geven je feedback bij minder goede toetsen. Samen zoeken we dan uit waar het fout liep.
 • Als je in het eerste leerjaar zit en wat extra hulp kan gebruiken bij het maken van je huiswerk, kan je op maandag, dinsdag en donderdag van 15.45 u. tot 17.00 u. naar de huiswerkklas komen.
 • We zetten vanuit onze school ook in op een goede beheersing van Nederlands, een belangrijk element voor een succesvolle schoolcarrière. Al onze leraren zijn taalleraren en maken hun les zo taalgericht mogelijk. Maar soms volstaat die aanpak niet en is er extra taalbegeleiding nodig.
 • Als je in de eerste graad zit, kan je verplicht worden om op woensdagnamiddag extra taallessen te volgen. Tijdens deze lessen werk je samen met de taalondersteuners niet alleen rond woordenschat of grammatica maar stimuleren onze taalondersteuners ook je spreekdurf.
 • Leerlingen van de tweede en derde graad kunnen wekelijks terecht in het taalatelier waar ze vraaggericht en met materiaal uit de lessen werken aan lees- en schrijfstrategieën. Sommige leerlingen worden door de leerkrachten geadviseerd deze remediëring te volgen, maar je kan hier ook op eigen initiatief terecht. Leerkrachten kunnen leerlingen van zowel de tweede graad als de derde graad verplichten deze lessen bij te wonen.
 • Voor leerlingen met specifieke leerstoornissen werken we met begeleidingsplannen. Leerstoornissen omvatten dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, … maar even goed een achterstand of het ondervinden van terugkerende moeilijkheden.
 • Een begeleidingsplan omvat specifieke ondersteunende maatregelen zoals extra tijd bij toetsen en proefwerken, controleren van notities, gebruik maken van hulpmiddelen, flexibel omgaan met spellingsfouten,…
 • Het begeleidingsplan wordt opgemaakt in overleg met leerling, ouders en klassenraad. Het begeleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast aan eventueel veranderde noden.
 • Indien er een attest aanwezig is, nemen we de informatie mee op bij de opmaak van het begeleidingsplan.  

Begeleiding in samenwerking met partners

Onze school werkt samen met het centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel.

Het is een dienst die informatie, hulp en begeleiding biedt aan onze leerlingen, ouders en de school op vier domeinen:

 • Leren en Studeren
 • Onderwijsloopbaan
 • Preventieve gezondheidszorg
 • Psychisch en sociaal functioneren

Niet alleen de school, maar ook de leerling zelf of de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Ouders en leerlingen maken best vooraf een afspraak met één van de contactpersonen voor onze school:

U kan ook telefonisch contact opnemen via het nummer 02.512.30.05.

Meer informatie vindt u op de website: www.vclb-pieterbreughel.be.