Ons team

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur of de inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het Maria Assumptalyceum maakt deel uit van de onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant (OZCS West-Brabant).  

Paul Jansonstraat 57
1020 BRUSSEL
Website: http://ozcs.org/

Afgevaardigd beheerder: dhr. J. Eliat

Directie

  • Algemeen directeur: dhr. B. Rodrigues
  • Pedagogisch directeur: dhr. Y. Croonenberghs

De algemeen directeur en de pedagogisch directeur staan samen in voor de dagelijks leiding van de school. De algemeen directeur is de eindverantwoordelijke.

de (graad)coördinatoren

In de dagelijkse uitvoering van het beleid wordt de directie ondersteund door coördinatoren:

Algemeen beleid
Personeelsbeleid Mw. L. Van de Cauter
Personeelsbeleid
Coördinator personeelsbeleid   Dhr. T. Van der Elst 
Ondersteuner personeelsbeleid ​Mw. W. De Beus
Pedagogisch beleid
ICT-coördinatoren Dhr. G. Gerarts
Dhr. E. Olivier
Pedagogisch coördinator Dhr. Y. Croonenberghs
Pedagogisch ondersteuner Mw. H. De Leeuw
Onderwijskundig-pedagogisch beleidsondersteuner Mw. S. Van der Elst
Zorgcoördinator eerste graad Mw. K. Pauly
Zorgcoördinator tweede graad Mw. L. Degraeve
Zorgcoördinator derde graad Mw. S. Mariën
Zorgcoördinator Mw. E. Acke
Coördinator leren leren Dhr. S. Huybrechts
Ondersteuner maatregelen ​Mw. L. Joseph
Financieel-logistiek beleid
Financieel-logistiek coördinator ​Mw. E. Moerenhout
Financieel ondersteuner ​Mw. I. Van Landuyt
Logistiek coördinator Dhr. A. Smets
Onderwijskundig beleid
Taalcoördinator Mw. A. Nauwelaerts
Graadcoördinator eerste graad A-stroom Mw. J. Van Ginder Deuren 
Graadcoördinator eerste graad B-stroom Mw. E. Huyge
Graadcoördinator tweede graad ASO-TSO Dhr. M. Lenvain  
Graadcoördinator derde graad ASO-TSO Dhr. J. Van Eylen
Graadcoördinator tweede en derde graad BSO Mw. S. Thomas

Leerlingenbegeleiding

Op onze school maken drie leerlingenbegeleiders samen met de zorgcoördinatoren en het CLB deel uit van de cel leerlingenbegeleiding:  

Mw. S. Binamé 
Dhr. M. Moyson 
Mw. C. Laermans 

Secretariaatsteam

Directiesecretariaat Mw. W. De Beus
Dhr. T. Van der Els
Financieel secretariaat Mw. E. Moerenhout
Mw. I. Van Landuyt
Leerlingensecretariaat Mw. C. Laermans
Mw. B. Cremer
Mw. H. De Leeuw
Mw. I Du Bois
Pedagogisch secretariaat
Dhr. G. Gerarts
Logistiek coördinator Dhr. A. Smets

Lokale preventieadviseur

  • Dhr. G. Gerarts

Scholengemeenschap Sint-Gorik

Het Maria Assumptalyceum behoort, samen met alle Vrije Katholieke Scholen van de stad Brussel, tot de Scholengemeenschap Sint-Gorik.

Landsroemlaan 126
1083 GANSHOREN
tel. 02 426 86 45

Coördinerend directeur: mw. M. Schiepers

Klokkenluiders

Werk je op onze school en weet je of vermoed je dat bepaalde regelgeving niet correct wordt nageleefd? Dan kan je dit melden door contact op te nemen met ons intern meldpunt voor klokkenluiders via:

Het interne meldpunt gaat aan de slag met je melding en behandelt die altijd vertrouwelijk. Wanneer je te goeder trouw een melding doet, ben je bovendien beschermd tegen represailles vanuit de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook het opleggen van een tuchtmaatregel. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Let op: het interne meldpunt voor klokkenluiders is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsleden maar daarnaast kunnen ook sollicitanten, ex-werknemers, stagiairs en leveranciers/aannemers ervan gebruik maken. Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling! Voor hen geldt de gewone klachtenregeling.

Meer informatie over de klokkenluidersregeling binnen onderwijs vind je ook terug op deze webpagina van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.